2017 March for Black Women

Saturday, September 30, 2017 • 3:00PM

Women's Detention Center • 1401 NW 7th Ave, Miami, FL

For centuries, Black women, femmes, and women-aligned folks have been pushed to the margins. Even social justice movements marginalized the voices of Black women in order to center the dominant group- the Civil Rights Movement centered the experience of Black men and the Women’s Rights Movement centered the experience of middle-class white women.

22 years after the Million Man March and on the 20th anniversary of the Million Women March, the Florida March for Black Women will center the stories, struggles, and resilience of Black women, while connecting our common issues and showcasing our collective South Florida power.

Join the Miami Workers Center and several other community organizations as we center the experiences of Trans Black women, Black women struggling to pay rent, Black girls who are “pretty for a dark-skinned girl,” Black women who are underappreciated and underpaid, undocumented immigrant Black women living in fear of deportation, Black women with children in failing schools, Black women unable to bear children, Black women with visible and invisible disabilities, Black women survivors of violence, Black women who do not have time to cry, Black women who make a way out of no way… all Black women.

Register and show up to SUPPORT BLACK WOMEN!

Women's March - Florida Chapter
Black Lives Matter Alliance Broward
NLIRH FL Latina Advocacy Network - FL LAN
SOUL Sisters Leadership Collective
SEIU Florida Public Service Union
Florida Immigrant Coalition
Women's March Florida Miami-Dade Chapter
Community Justice Project
Power U Center for Social Change
The New Florida Majority
Planned Parenthood of South, East, and North Florida
South Florida People of Color
Miami Climate Alliance

Durante siglos, mujeres negras, femeninas y mujeres alineadas han sido empujadas a los márgenes. Incluso los movimientos de justicia social marginaron las voces de las mujeres negras para centrar el grupo dominante: el Movimiento por los Derechos Civiles centró la experiencia de los hombres negros y el Movimiento por los Derechos de las Mujeres centró la experiencia de las mujeres blancas de clase media.

22 años después de la Marcha de los Millones de Hombre y el 20 aniversario de la Marcha de las Millones de Mujeres, la Marcha de la Florida para las Mujeres Negras centrará las historias, luchas y resiliencia de las mujeres negras.

Únete al Centro de Trabajadores de Miami y varias otras organizaciones comunitaria, mientras centramos las experiencias de mujeres negras trans, mujeres negras que luchan para pagar su renta, mujeres negras que son "bonitas para una niña de piel oscura", mujeres negras menos apreciadas y mal pagadas, Mujeres negras indocumentados Inmigrantes que viven en el miedo a la deportación, mujeres negras con niños en escuelas que faltan, mujeres negras que no pueden tener hijos, mujeres negras con discapacidades visibles e invisibles, mujeres negras sobrevivientes de violencia, mujeres negras que no tienen tiempo para llorar Mujeres que hacen una manera de ninguna manera ... todas las mujeres negras.

¡Regístrese y muéstrele APOYO A LAS MUJERES NEGRAS!

Pandan plizyè syèk, fanm nwa, femmes, ak fanm-aliyen te pouse sou kote. Men'm nan mouvman jistis sosyal, yo marjinalize vwa fanm nwa, pou yo ka òganize gwoup dominan an - Mouvman Dwa Sivil te santre sou eksperyans neg nwa. Dwa Mouvman Fanm te santre ak eksperyans fanm blan avec lajan.

22 ane aprè demonstrasyon "Million Man March" ak 20yèm anivèsè de "Women March Million", Mas Florid pou Fanm Nwa ap santre istwa'l, ak lit, ak rezistans de fanm nwa, pandan n'ap konekte pwoblèm komin nou ak ekspoze kolektif nou nan pouvwa Sid Florid.

Patisipe avec Sant Travayè Miami ak lòt òganizasyon kominotè pou nou esplike eksperyans fanm nwa ki Trans, fanm nwa ki gen difikilte pou peye kay, ti fi nwa ki "bèl pou po nwa yo," fanm nwa ke sosyete pa apreseye, fanm nwa ki pa bien peye, fanm nwa ki pa gen dokiman imigran, k'ap viv nan laperèz depòtasyon, fanm nwa ak timoun nan lekòl ki pa bon, fanm nwa ki pa kapab pote timoun, fanm nwa ki gen andikap vizib ak envisib, fanm nwa ki sivivan vyolans, fanm nwa ki pa gen tan pou yo kriye, fanm nwa ki fè yon moyen san moyen ... tout fanm nwa.

Enskri epi montre sipò pou tout fanm nwa!

 

Let's Build a Better Miami for Women, Girls and Femmes

Because when women and femmes win, everyone wins

DONATE NOW